Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Zákaz kouření

Upozornění všem !!!
Výpis ze zákona
379/2005 Sb.

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Zákaz kouření

§ 8
(1) Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení
§ 9
(1) Na místech, kde je podle § 8 zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou značku zákazu kouření, jejichž vzhled je stanoven zvláštním právním předpisem 9) .
(2) Nedodržuje-li osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.
HLAVA VI
KONTROLA, SPRÁVNÍ DELIKTY A SANKCE
§ 24
(1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává
a) obecní policie,
b) Policie České republiky,
c) obec v přenesené působnosti,
d) Česká obchodní inspekce, jde-li o alkohol,
e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, jde-li o tabákové výrobky,
f) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o stravovací služby.

(2) Sankce za správní delikty ukládají orgány uvedené v odstavci 1 písm. c) až f).

(3) Při provádění kontroly a při ukládání sankcí postupují kontrolní orgány podle zvláštních právních předpisů 20) .

(4) Provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší zákaz týkající se prodeje tabákových výrobků nebo tabákových potřeb nebo prodeje a podávání alkoholického nápoje stanovený tímto zákonem nebo obecně závaznou vyhláškou obce,
b) umožní kouření na místech, na nichž je kouření tímto zákonem zakázáno, nebo
c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem.

(5) Za správní delikt podle odstavce 4 lze uložit provozovateli, který je fyzickou osobou, pokutu do 50 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let a provozovateli, který je právnickou osobou, pokutu do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let. Při stanovení sankce se přihlédne k délce doby, po kterou porušování povinnosti trvalo, k okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání došlo a k následkům tohoto jednání.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 200/1990 Sb.
§ 30 se na konci odstavce 1
l) kouří na místech zákonem zakázaných,

4. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) a m) lze uložit pokutu do 1 000 Kč

ÚČINNOST

§ 33
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006

Zadejte co hledáte