Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro rok 2023/2024

Termíny pro podání přihlášky:
Žák podává přihlášku  k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do :
–   1. prosince 2023 pro jarní zkušební období
–   25. června 2024 
pro podzimní zkušební období
V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech. Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.
Maturitní zkouška  ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí :
Společná ( státní ) část

 • 2 povinné zkoušky : český jazyk a literatura  + cizí jazyk nebo český jazyk a literatura + matematika
 • nepovinné zkoušky : žák má možnost volit až 2 zkoušky

Zkoušky společné části se  konají pouze formou didaktického testu a jsou hodnoceny slovně „uspěl/a“ nebo „neuspěl/a“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části ( nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, případně byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku , a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. 
Didakticvké testy se budou konat v jarním zkušebním období od  2. května 2024 do  7. května 2024, v podzimním zkušebním období od 1. – 10. září 2024.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2024.

Profilová ( školní ) část maturitní zkoušky
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek.
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkoušky z ostatních předmětů profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Čtyřletý obor Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška
 • Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Souborná zkouška z odborných předmětů – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nástavbové maturitní studium – Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce před zkušební komisí
 • Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Hotelový provoz – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nástavbové maturitní studium – Podnikání ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů  v oboru podnikání – obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • Ekonomický blok ( ekonomika, účetnictví) – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Odborný blok  ( právní nauka, daňová soustava, management a marketing ) – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

Zadejte co hledáte