Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Gastronomie – denní

Kód a název oboru :  65-41-L / 01  Gastronomie

Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma a délka studia : denní , 4 roky

Podmínky přijetí : odevzdání řádně vyplněné přihlášky ( lze ji stáhnout v sekci přihlášky )                          
Přijímací řízení pro daný školní rok se koná na základě a v souladu s nařízením MŠMT ČR v platném znění

Zaměření oboru :
Studijní obor Gastronomie je koncipován jako obor profesní přípravy s všeobecným přehledem o celé oblasti gastronomie a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. Absolventi se uplatní ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci-specialisté. Jsou připraveni vykonávat i odborné gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící – v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání. 
Příprava zahrnuje teoretické i praktické vyučování.


Teoretické vyučování :

 • v rámci teoretické výuky je hlavní důraz kladen na výuku odborných předmětů, výuku cizích jazyků, informační a komunikační technologie
 • vyučované cizí jazyky jsou : anglický jazyk, německý jazyk – výuka cizích jazyků se uskutečňuje v malých skupinách, což se projevuje i v úspěšnosti  žáků u maturitních zkoušek
 • velmi dobrých výsledků dosahujeme i v práci s dyslektiky a dysgrafiky
 • individuální přístup k žákům je samozřejmostí
 • výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu
 • žáci mohou využít motivační prospěchový program ke snížení školného
 • škola poskytuje žáků, odměny ( kapesné) již od 1. ročníku


Obsah vzdělávání tvoří :

 • všeobecně vzdělávací předměty:  český jazyk, cizí jazyky – německý a anglický jazyk, matematika, základy společenských věd, dějepis, základy přírodních věd, tělesná výchova
 • odborné předměty : technologie, stolničení, potraviny a výživa, informační a komunikační technologie, písemná komunikace, společenská výchova, ekonomika a účetnictví, management a marketing


Praktické vyučování :

 • Praktické vyučování je zajištěno na pečlivě vybraných a mnohaletou spoluprácí prověřených kvalitních pracovištích, která poskytují studentům kvalitní přípravu pro budoucí gastronomickou praxi ( např. Four Seasons,The Augustine Prague ) – seznam jednotlivých pracovišť 
 • Praktická výuka se koná v 1.a 2. ročníku jeden den v týdnu ve 3.a 4. ročníku pak dva dny v týdnu

V průběhu studia jsou pro žáky pořádány odborné kurzy – barmanskýbaristický kurz vyřezávání do ovoce a zeleniny. Úspěšným ukončením studia dosáhne student úplného středního odborného vzdělání a získá vysvědčení o maturitní zkoušce.  Úspěšní absolventi se mohou ucházet o přijetí na VOŠ nebo VŠ.

Školné : 16 200,- Kč ročně ( školné lze hradit jednorázově, pololetně ), lze studovat i za snížené školné při využití motivačníího prospěchového programu

Zadejte co hledáte