Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Kuchař – číšník – denní

Kód  a název oboru :   65-51-H/01    Kuchař – číšník

Způsob ukončení studia : výuční list

Délka studia : 3 roky

Podmínky přijetí : odevzdání řádně vyplněné přihlášky ( lze ji stáhnout v sekci přihlášky )
Přijímací řízení pro daný školní rok se koná na základě a v souladu s nařízením MŠMT ČR v platném znění

Profilace :

  • zaměření ŠVP  číšník – barmanservírka – barmanka
  • zaměření ŠVP  kuchař – kuchařka
  • zaměření ŠVP  číšník – servírka

Žáci si profilaci volí již na počátku 1. ročníku, po prvním ročníku mohou případně  své zaměření ještě změnit

Příprava v učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které je střídáno v týdenních cyklech. Cílem je poskytnout ucelené poznatky z celé oblasti gastronomie. Po osvojení povinného základu je studentům poskytována prohloubená příprava v jednotlivých povoláních ( profilace kuchař-kuchařka číšník-servírka, číšník-barman, servírka-barmanka).Absolventi se uplatní zejména v pozici zaměstnance v různě velkých provozech, po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni na soukromé podnikání v pohostinství ( přehled pracovišť odborného výcviku ).

Žáci mohou v rámci studia za své studijní výsledky využít motivačního prospěchového programu ke snížení školného
Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu

Teoretické vyučování se uskutečňuje v kmenových a odborných učebnách. Praktická část výuky probíhá na pečlivě vybraných pracovištích se kterými již po mnoho let spolupracujeme ( Four Season, Augustine – seznam pracovišť )

Obsah vzdělávání tvoří :

  • všeobecně vzdělávací předměty – český jazyk, cizí jazyky – anglický a německý jazyk, matematika, základy přírodních věd,  tělesná výchova, základy společenských věd aj..
  • odborné předměty – technologie, stolničení, potraviny a výživa, ekonomika, zařízení provozoven, informační a komunikační technologie, ubytovací provoz, speciální technologie, základy sommelierství

V průběhu studia jsou pro žáky pořádány kurzy – barmanskýkurz vyřezávání ovoce a zeleniny. Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Absolventi tříletých učebních oborů mají možnost dále získat úplné střední odborné vzdělání v nástavbovém maturitním studiu v denní i dálkové formě – obory Gastronomie nebo Podnikání

Školné :  13 200,- Kč ročně ( školné lze hradit jednorázově nebo pololetně ), lze studovat i za výrazně snížené školné při využití motivačního prospěchového programu

Zadejte co hledáte