Soukromá střední škola gastronomie

Již více než 30 let

Shrnutí zprávy inspekce ČŠI z roku 2011

V únoru 2011 se na naší škole uskutečnila inspekce České školní inspekce. Škola byla ze strany ČŠI velmi kladně hodnocena, a to ve všech sledovaných oblastech. Stručné shrnutí hlavních závěrů inspekce přinášíme v následujícím textu.

Shrnutí zprávy inspekce ČŠI ( únor 2011)

V oblasti spolupráce s partnery v gastronomických zařízení vytváří škola nadstandardní podmínky pro praktické vyučování. Žáci konají praxi ve špičkových hotelech (např. Four Seasons, The Augustine Prague aj.) 

Výsledky vzdělávání žáků ve vztahu k ŠVP 
V zájmu udržení úrovně studijních předpokladů škola vytváří velmi dobré podmínky proindividuální přístup podporující úspěšnost žáků v průběhu a ukončování studia. 

Stabilizovaný pedagogický sbor tvoří erudovaní vyučující (s dlouhodobou pedagogickou praxí). 

Výsledky v odborných soutěžích jsou na vynikající úrovni ( 2007-2010 – 1.-3.místa v celorepublikové soutěži Barman roku, 1. místo na Mistrovství ČR v přípravě pizzy (žák vyhrál zájezd do Las Vegas), přední umístění v soutěžích dekorativního vyřezávání aj) Škola zajišťuje nad rámec výuky pro žáky různé odborné kurzy. 

Prezentace školy – díky promyšlené propagační strategii se těší zájmu uchazečů. 

Organizace vzdělávání – škola dodržuje počty vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících i za celý vzdělávací cyklus. Disponibilní hodiny jsou využity na posílení hodinové dotace maturitních oborů a realizaci (sportovních) a odborných kurzů. Zdravý rozvoj podporuje zapojení žáků do sportovních soutěží. Komunikativní dovednosti jsou cíleně rozvíjeny v oblasti společenskovědního vzdělávání a v jazykové oblasti ( český jazyk, cizí jazyky, právní nauka) V důsledku vysoké motivace dosahují  žáci jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci a pracovní uplatnění v cizojazyčném prostředí ( smluvní pracoviště). V přípravě k maturitě z Čj se žáci velmi úspěšně rozvíjejí čtenářské kompetence v úzkém propojení se sociálními a komunikativní mi kompetencemi.Analýza pilotního šetření výuky základů sociálních a přírodních věd svědčí o dovednosti žáků nacházet mezioborové souvislosti jako projevu důsledně uplatňovaných průřezových témat v ŠVP. Realizované školní projekty cíleně směřují k vytváření požadovaných dovedností, ale i sociálních a pracovních kompetencí. 

Poradenské služby – kvalitně zpracovaný preventivní program. Realizace řady exkurzí, projektů, organizace zahraničních zájezdů, účast na gastronomických výstavách a přednáškách nejen žáky motivuje, ale i formuje jejich postoje. Škola vytváří bezpečné prostředí pro žáky a podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj Bezpečnost práce –nízká míra úrazovostiUkazatelem úspěšnosti žáků v porovnání se školami stejného zaměření je uplatnění absolventů v oboru na trhu práce.

Vedení školy
Ředitelka školy má jasnou koncepci dlouhodobého rozvoje školy,kterou postupně naplňuje. Stálý bezprostřední kontakt vedení školy se sborem a žákypříznivě ovlivňuje vnitřní klima školy a podporuje efektivní a demokratické řízení instituce. Pozitivně se odráží i v kontrolním systému v oblasti organizační a provozní. Povinná dokumentace školy je vedena v souladu s právními normami.Školní vzdělávací programy jsou v souladu s rámcovými vzdělávacími programy.

Personální podmínky jsou zajištěny odborně kvalifikovaným pedagogickým sborem. Způsob vedení pozitivně ovlivňuje zainteresovanost pedagogických pracovníků na dalším rozvoji školy a snahu dovést žáky k naplňování vzdělávacích cílů. Demokratická forma vedení školy, osobní příklad vyučujících, obětavá práce učitelů svědčí opozitivní přátelské pracovní atmosféře a velmi dobrém klimatu školy

Motivaci žáků a efektivitu učení ve sledované teoretické i praktické výuce kladně ovlivňuje vysoká názornost a používání pomůcek, využití školního intranetu ke komunikaci pedagogů se žáky.

Škola podporuje všeobecný rozvoj osobností žáků mimo jiné i nabídkou členství v Klubu mladého diváka. Velmi pozitivní je posilování odpovědnosti žáků za vlastní učení motivačním prospěchovým programem (sleva školného) jímž vedení školy ohodnocuje studijní výsledky žáků a důslednost ve školní docházce. 

Škola používá finanční prostředky v souladu se zákonem, efektivně, hospodárně a účelně ve prospěch  rozvoje školy.

Zadejte co hledáte