Vyhledávání


Certifikát
Důvěryhodná firma

Důvěryhodná firma 2015

Důvěryhodná firma 2016

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška pro rok 2020/2021

Termíny konání jednotlivých zkoušek profilové části maturitní zkoušky : 
Praktická zkouška
z odborného výcviku - třída G 4  - 27. a 28.5.2021
Ostatní zkoušky z jednotlivých předmětů včetně obhajob maturitních prácí se budou konat pro jednotlivé maturitní třídy denního i dálkového studia v termínech 3.6.- 4.6.,7.6.- 11.6. a 14.6.2021. Konkrétní termíny konání zkoušek jednotlivých tříd budou sděleny po 30. dubnu 2021. Do 30. dubna 2021 musí žáci, kteří se rozhodnou konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, anglického jazyka nebo německého jazyka, písemně informovat ředitele školy ( viz již předchozí zveřejněná informace). Na základě těchto skutečností budou zpracovány konkrétní harmonogramy jednotlivých tříd. 

Nová opatření, která upravují model maturitní zkoušky 2020/2021
Pokud žák závěrečného ročníku ve školním roce 2020/2021 prospěl v 1. pololetí ze všech povinných předmětů splnil kritéria pro připuštění ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020/2021. Žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března tj 31.3.2021( tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit maturitních zkoušek). Žák musí tuto skutečnnost sdělit, nejlépe písemnou formou, ředitelce školy s dostatečným předstihem,aby bylo možné do daného termínu ( 31.3.2021) zkoušku uskutečnit.

Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy - řádný termín
pondělí  24. května 2021 - matematika, anglický jazyk
úterý      25. května 2021 - český jazyk a literatura
středa    26. května 2021 - německý jazyk

Časové schéma konání jednotlivých zkoušek bude zveřejněno na webových stránkách MŠMT nejpozději do 19.3.2021 na odkazu : https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani
V platnosti zůstává prodloužení času  konání didaktických testů ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, z předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a z předmětu matematika na 135 minut.
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dne 7.června 2021.

Profilová část maturitní zkoušky
Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek budou zveřejněny a žáci s nimi seznámeni do 31.3.2021

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky
Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud se žák zkoušky nezúčastní nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení.
Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.Toto sdělení se stává součástí maturitní dokumentace. Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle stanovených kritérií ( známka 1-4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do 3 dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní termín a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel omluvu neuznal, přichází žák o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy. Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy. Do
 5 let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nové maturitní vysvědčení ( s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou / zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí.Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků ( bez ohledu na formu vzdělávání).
Žáci konající zkoušky v náhradním nebo opravném termínu
konají ústní zkoušky za běžných podmínek ( a to včetně písemné práce - kromě žáků, kteří konali maturitu poprvé v loňském školním roce, kteří písemnou práci nekonají).

Žák při rozhodování o konání / nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby ( např přijímací řízení na VOŠ, VŠ v ČR nebo v zahraničí). V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30.dubna 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jako součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky pak bude možné pouze vykonání další maturitní zkoušky nebo vykonání jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu.

________________________________________________________________________________________________

Termíny pro podání přihlášky:

Žák podává přihlášku  k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do :
-   1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
-   25. června 2021
pro podzimní zkušební období

Maturitní zkouška  ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí :
Společná ( státní ) část

 • 2 povinné zkoušky : český jazyk a literatura  + cizí jazyk nebo český jazyk a literatura + matematika
 • nepovinné zkoušky : žák má možnost volit až 2 zkoušky

Zkoušky společné části se od školního roku 2020/2021 konají pouze formou didaktického testu a jsou hodnoceny slovně "uspěl/a" nebo "neuspěl/a" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.
Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části ( nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, případně byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku , a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. 
Didakticvké testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021.
Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Profilová ( školní ) část maturitní zkoušky
Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 3 povinných zkoušek.
Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Informace pro žáky, kteří budou konat opravnou zkoušku:
Pokud žák ve školním roce 2019/2020 nekonal písemnou práci z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka ve společné části na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. a současně danou zkoušku jako celek nevykonal úspěšně ( tzn. neuspěl u didaktického testu nebo ústní zkoušky případně se z jejich konání omluvil), bude k této písemné práci automaticky přihlášen v jarním zkušebním období 2021 v rámci profilové části ( zkouška není žákům prominuta).

Zkoušky z ostatních předmětů profilové části se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
Maturitní okruhy pro školní rok 2020- 2021 budou zveřejněny ve studijní zóně

Čtyřletý obor Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Souborná zkouška z odborných předmětů - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Nástavbové maturitní studium - Gastronomie ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů - obhajoba maturitní práce před zkušební komisí
 • Ekonomika a účetnictví - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Hotelový provoz - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí


Nástavbové maturitní studium - Podnikání ( 3 povinné zkoušky )

 • Souborná zkouška z odborných předmětů  v oboru podnikání - obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • Ekonomický blok ( ekonomika, účetnictví) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Odborný blok  ( právní nauka, daňová soustava, management a marketing ) - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí 

 

 

Gastro Plus  Gastro Tv

Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Sdružení soukromých středních škol Čech, Moravy a Slezska   Česká barmanská asociace  Asociace kuchařů a cukrářů České Republiky  Asociace číšníků České Republiky